ඉතාමත් විශාල ලෙස පීඩාවක් වූ සියලුම Blackheads ක්ෂණිකවම ඉවත් කරගැනීමට සරල ක්‍රමයක්

බොහෝ විට මේවා මුහුණේ, කොන්දේ සහ කන් මත ඇති වේ. මෙයට හේතුව වන්නේ එවන් ස්ථානයන්හී අධික ලෙස දහඩිය ග්‍රන්ථි පිහිටා තිබීමයි. අවිධිමත් ආහාර රටාවන්, තෙල් සහිත සම, ග්‍රන්ථි අවහිර වීම් සහ තෙල් සහිත හිසකෙස් නිසා ර්‍ණඊක්ජනයැ්ාි” ඇති වේ. අපිරිසිදු කම නිසා පමණක් මේවා ඇති නොවේ. ඔබ ර්‍ණඊක්ජනයැ්ාි” ඉවත් කරනවා කියා ඒවා තලා පොඩිකිරීමද එතරම් සුදුසු නොවේ.

අවශ්‍ය වන ද්‍රව්‍ය

ලෙමන් ගෙඩි භාගයක්
මී පැණි බිංදු තුනක්

මී පැණි බිංදු තුන ලෙමන් පළුව මතට දමා ඔබගේ මුහුණ පුරා අතුල්ලා ගන්න.

විශේෂයෙන් ආසාදනය ඇති වී ඇති ස්ථානයන් අවට.

ඉන් පසුව විනාඩි 5-7 අතර කාලයක් සිට ශීත ජලයෙන් සෝදා ගන්න.

මෙම සත්කාරය සතියකට වාර දෙක බැගින සිදුකර ඉතාමත් සාර්ථක ප්‍රතිඵල අත්කර ගන්න.
මෙය සිදුවන්නේ කෙසේද?

ලෙමන් තුල අඩංගු වන ආම්ලිකතාවය සමෙහි මැරුණු සෛල ඉවත් කර නව ෙසෙල වර්ධනය කර ගැනීමට උපකාර වේ. එමගින් සම පිරිසිදු වී ර්‍ණඊක්ජනයැ්ාි” ඉතාමත් පහසුවෙන් හා සම්පුර්ණයෙන් ඉවත්ව යනු ඇත. ලැබේ.

මී පැණි යනු ස්වාභාවික ප්‍රතිජීවක ඖෂධයකි. එමගින් සමෙහි ඇති සිදුරු තුල කුණු දුහුවිලි ඉවත් කර දෙනු ලැබේ. මී පැණි සම පැහැපත් කර ගැනීම සදහා ඉතාමත් ඵලාදායීව ක්‍රියාකරනු ලබයි.

මෙම සත්කාර විවිධ වූ සම් සදහා විවිධ විය හැකිය. මෙම සත්කාරය කෙතරම් වාර සංඛ්‍යාවක් සිදු කල යුතුද යන්න ඔබගේ සමේ ස්වාභාවය අනුව තීරණය වේ. මෙහි සාර්ථක ප්‍රතිඵල අත්කර ගැනීම සදහා සතියකට දෙවරක් හෝ තුන්වරක් මෙම සත්කාරය සිදු කරගන්න.
ඉතාමත් විශාල ලෙස පීඩාවක් වූ සියලුම Blackheads ක්ෂණිකවම ඉවත් කරගැනීමට සරල ක්‍රමයක්

බොහෝ විට මේවා මුහුණේ, කොන්දේ සහ කන් මත ඇති වේ. මෙයට හේතුව වන්නේ එවන් ස්ථානයන්හී අධික ලෙස දහඩිය ග්‍රන්ථි පිහිටා තිබීමයි. අවිධිමත් ආහාර රටාවන්, තෙල් සහිත සම, ග්‍රන්ථි අවහිර වීම් සහ තෙල් සහිත හිසකෙස් නිසා ර්‍ණඊක්ජනයැ්ාි” ඇති වේ. අපිරිසිදු කම නිසා පමණක් මේවා ඇති නොවේ. ඔබ ර්‍ණඊක්ජනයැ්ාි” ඉවත් කරනවා කියා ඒවා තලා පොඩිකිරීමද එතරම් සුදුසු නොවේ.

අවශ්‍ය වන ද්‍රව්‍ය

ලෙමන් ගෙඩි භාගයක්
මී පැණි බිංදු තුනක්

මී පැණි බිංදු තුන ලෙමන් පළුව මතට දමා ඔබගේ මුහුණ පුරා අතුල්ලා ගන්න.

විශේෂයෙන් ආසාදනය ඇති වී ඇති ස්ථානයන් අවට.

ඉන් පසුව විනාඩි 5-7 අතර කාලයක් සිට ශීත ජලයෙන් සෝදා ගන්න.

මෙම සත්කාරය සතියකට වාර දෙක බැගින සිදුකර ඉතාමත් සාර්ථක ප්‍රතිඵල අත්කර ගන්න.
මෙය සිදුවන්නේ කෙසේද?

ලෙමන් තුල අඩංගු වන ආම්ලිකතාවය සමෙහි මැරුණු සෛල ඉවත් කර නව ෙසෙල වර්ධනය කර ගැනීමට උපකාර වේ. එමගින් සම පිරිසිදු වී Blackheads ඉතාමත් පහසුවෙන් හා සම්පුර්ණයෙන් ඉවත්ව යනු ඇත. ලැබේ.

මී පැණි යනු ස්වාභාවික ප්‍රතිජීවක ඖෂධයකි. එමගින් සමෙහි ඇති සිදුරු තුල කුණු දුහුවිලි ඉවත් කර දෙනු ලැබේ. මී පැණි සම පැහැපත් කර ගැනීම සදහා ඉතාමත් ඵලාදායීව ක්‍රියාකරනු ලබයි.

මෙම සත්කාර විවිධ වූ සම් සදහා විවිධ විය හැකිය. මෙම සත්කාරය කෙතරම් වාර සංඛ්‍යාවක් සිදු කල යුතුද යන්න ඔබගේ සමේ ස්වාභාවය අනුව තීරණය වේ. මෙහි සාර්ථක ප්‍රතිඵල අත්කර ගැනීම සදහා සතියකට දෙවරක් හෝ තුන්වරක් මෙම සත්කාරය සිදු කරගන්න.

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment

Skip to toolbar