කෘෂි ගොවියාට මෙවර අයවැයෙන් වැඩි වාසි – අය වැය 2017

advantage-agriculture-farmer-budget-aya-waya-2017-sri-lankaමෙවර අයවැයෙන් කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා පුළුල් වැඩ පිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.

පළතුරු සහ එළවලු වගාවන් සඳහා ණය වෙනුවෙන් 50% පොලී සහන්ධාරයක් ද වාණිජ ගොවිතැන් සඳහා ඉඩම් අක්කර 2000ක් වෙන් කිරීමට යෝජනා කර ඇත.

එසේම තෝරාගත් ප්‍රදේශවල වී ගබඩා ඇති කිරීමට පියවර ගන්නා බවද මුදල් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා.

දේශීය සුලු පරිමාණ තේ අපනයනකරුවන්ට බදු සහන සහ පොල් සඳහා නව පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයක් ඇති කරන බවත් ඇමතිවරයා සඳහන් කළා.

එමෙන්ම පොල් වගාව සංවර්ධනය සඳහා රුපියල් මිලියන 75ක් වෙන් කරන බවද පැවසුවා.

රබර් මිලියන කර්මාන්තය නගා සිටුවීම සඳහා රුපියල් මිලියන 900ක් ද වෙන් කිරීමද මෙවර අයවැයේ විශේෂත්වයක්.

දියර කිරි නිෂ්පාදනය කිරීමට ගවයන් 10 දෙනෙක් ලබා දීමට සහ දේශීය කිරි ගොවියන් වෙනුවෙන් මිලියන 400ක් වෙන්කිරීමටද මෙවර අයවැයෙන් යෝජනා කර තිබෙනවා.

සීනි අවශ්‍යතාවයෙන් 50% දේශීයව නිපදවීමට පියවර ගෙන තිබෙන අතර භාවිතයට නොගත් ඉඩම්වල දේශීය කිරී ගොවීන්ගේ කලාප ඉදිකිරීමට පියවර ගන්නා බවත් දේශීය කිරි කර්මාන්තයට උසස් තත්ත්වයේ කිරි ගවයින් 15000 ක් ආනයනය කරන බවත් මෙවර අයවැයෙන් යෝජනා කර තිබෙනවා.

දේශීය කිරි ගොවි කලාප ඉදිකිරීමට පියවර ගැනීමටත් මෙහිදී යෝජනා කළා.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment

Skip to toolbar