පන්සලක් ඇතුලේ පෙම්යුවලක් ලිංගිකව හැසිරිලා

පන්සලක් ඇතුලේ පෙම්යුවලක් ලිංගිකව හැසිරිලාපන්සලක් තුල අසෝබන ලෙස ලිංගිකව හැසිරුණු පෙම් යුවලක් ගැන විදෙස් පුවත් මගින් අපට ලැබුනා. ඔවුන් දෙදෙනා
විහාරස්ථානය තුල මෙලෙස අසෝබන ලෙස හැසිරුණු ආකාරය ඒ අසල හිටපු පුද්ගලයෙක් විසින් මෙලෙස පටිගත කර තිබුණා. එම වියෝඩියෝව පහතින්

Share this post:

Recent Posts

Loading...

Leave a Comment