පිරිමියා කාන්තාවට හොඳ සුරාන්තයක් ලබා දීමට අපොහොසත් වුනොත් කුමක් වෙයිද?

පිරිමියා කාන්තාවට හොඳ සුරාන්තයක් ලබා දීමට අපොහොසත් වුනොත් කුමක් වෙයිදකාන්තාවන්ට සුරාන්තයට ළගා වීමට ප‍‍්‍රධානතම බාධාවක් වනුයේ ඔවුනගේ ලජ්ජාවයි එය සත්‍යයකි සුරාන්තයට ළගා වන විට තමා සතුව තිබූ සියලූ ම මානසික සහ කායික පාලනයන් ගිලිහී යයි සුරාන්තයට ආසන්නයේදී මෙම පාලනය තබා ගැනීමට උත්සහ කැරෙන කාන්තාවනට
සුරාන්තයන් ළගා කර ගැනීමට ඉතාමත් අපහසු වේ
      මෙම පාලනය තබා ගැනීමට උත්සහ කෙරෙන මූලිකම හේතුව ල තම සහකරුවා තමා පිළිබඳ වැරදි ලෙස දකීවි හෝ තමාට නිග‍‍්‍රහ කරයි හෝ තමාට විසුළු කරයි යන බිය වේ ඇත්තම කාරණය නම් සහරුවාට අවශ්‍ය වනුයේ  (ඇත්තෙන්ම අරමුණ වනුයේ  ඔබට හොඳ සුරාන්තයක් ලබා දීමටයි ඔබට සුරාන්තයක් ළගා කරදීමට ඔහු අපොහොසත් වුවොත් ල ඔහුද මානසිකව ඇදවැටෙනු ඇත මෙය ඉංග‍‍්‍රිසියෙන් යැකච හදම – යැකච පැ හෙවත් ඔබට උදව් කිරීමෙන් මටද උදව් ලැබේ යන සිද්ධාන්තය හා බැඳේ
කාන්තාවන්ට විශේෂයෙන් සුරාන්ත ළගා කරගත හැකි ඉරියව් කිහිපයක්ද පවතී මේ අතුරින් සුනඛ ඉරියව්ව  වැඩිදියුණු කරන ලද මිශනාරි ඉරියව්ව  ල ගොපලූ කෙල්ල අනික් පැත්තට ල ගැට්ට මත  ආදී වූ ඉරියව් කිහිපයක් වෙයි

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment

Skip to toolbar