රෝද මත ගමන් කරන කුඩා නිවස


මෙම වාහනය  ධාවනයේ නොමැති වුවහොත් මෙය ඉතා විනෝදාත්මක  හා පහසුකම් සහිත අංගයක් ලෙස යොදා ගත හැක.

මෙම වාහනයේ අදහස පිටුපස Rinspeed Car සංකල්පය ඇත.

මෙම වාහනය  පෙනුමෙන් හා දැනීමෙන් පවුලේ වාහනයක් ලෙස සැලකේ.

මෙහි වින්ඩ් ස්කිරින්ය සම්පුර්ණ විද්යුත් මාධ්‍ය සංදර්ශකය tv සමග  යථාර්ථ සංදර්ශකයක් පෙන්නුම් කරයි.

මෙය  ජංගම වාහනය පිළිබද විස්තර කිරීමට වචන නොමැති අතර මෙම වාහනය  CES Show එකේ දී  ජනවාරි මාසයේ දී ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත වේ.

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment

Skip to toolbar