‘සිම් කඩන අයගේ ඔළුවේ ගොම’ – සිරිධම්ම හිමි ඉරාජ් එක්ක ෆේස්බුක් වීරයින්ට දෙහි කපයි

'සිම් කඩන අයගේ ඔළුවේ ගොම' - සිරිධම්ම හිමි ඉරාජ් එක්ක ෆේස්බුක් වීරයින්ට දෙහි කපයි

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment

Skip to toolbar