2017 අයවැයෙන් බියර් මිල වෙනස් වෙන හැටි – අය වැය 2017

Beer Prices Have Increased Aya waya 2017එතනෝල් නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය මත නිෂ්පාදන බදු හදුන්වාදීමට ඊයේ ඉදිරිපත් කළ අයවැයෙන් යෝජනා කර තිබෙනවා.

එමගින් සත්‍ය වශයෙන්ම නිෂ්පාදනය කරන එතනෝල් ප්‍රමාණය සොයා ගැනීමටද හැකියාව ලැබෙන බව මුදල් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියා.

ආනයනික පානීය නොවන මද්‍යසාර ලීටරයක් සඳහා රුපියල් 25 ක නිෂ්පාදන බද්දක් පනවා තිබෙනවා.

තවද ආනයනය කරන බීර කෑන් සඳහා නිෂ්පාදන බදු හදුන්වාදී තිබෙනවා.

එවිට ලීටර් 325ට අඩු බීර කෑන් එකක් සඳහා රුපියල් 10 ක්ද මිලිමීටර් 325 ට වැඩි කෑන් එකක් සඳහා රුපියල් 15 ක්ද අය කරනු ඇති.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment

Skip to toolbar