අයවැයෙන් මිල අඩුකළ බඩු ලැයිස්තුව මෙන්න – අය වැය 2017

Budget Items List Price Minus Here aya waya 2017පරිප්පු කිලෝ 01 මිල රුපියල් 10කින් අඩුවූ අතර භූමි තෙල් මිල රුපියල් 05කින් අඩු කිරීමට යෝජනා වී තිබෙනවා.

සුදු සීනි කිලෝ එකක මිල රුපියල් 2 කින් අඩුකිරීමටද ඇමතිවරයා යෝජනා කළා.

හාල්මැස්සන් කිලෝ එකක මිල රුපියල් 5 කිනුත් අර්තාපල් කිලෝ එකක මිල රුපියල් 5 කිනුත් ඉදිරි වසරේදී අඩු කිරීමට නියමිතයි.

තවද මුං ඇට කිලෝ එකක මිල රුපියල් 15 කින් අඩු කිරීමට නියම නියමිතයි.

ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 25 කින් අඩු කිරීමට යෝජනාවීමද විශේෂයක්.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment

Skip to toolbar