අධ්‍යාපනය සඳහා වැඩි අවධානයක් මෙවර අයවැයෙන් – අය වැය 2017

Education Focuses On Budget aya waya 2017පාසල් 3500ක තොරතුරු තාක්ෂණ පහසුකම් වර්ධනය කිරීමට සහ උසස් පෙළ සඳහා ගුරුවරු 28000ක් බඳවා ගන්නා බව සඳහන් කළා.

ඒ වගේම පාසල් යටිතල පහසුකම් වර්ධනයට ම්ලියන 5000ක් වෙන් කිරීමට යෝජනාවුනා.

අන්තර්ජාතික පාසල සහ අර්ධ පෞද්ගලික පාසල් නියාමය කිරීමට ද යෝජනා කළා.

 

අවුරුදු 5 සිට 19 දක්වා දරුවන් සදහා ලක්ෂ දෙකක් වටිනා රක්ෂණ ආවරණයක් ලබා දීමද විශේෂත්වයක්.

පාසැල් දරුවන්ට 2017 ජනවාරි 8 දා සිට ගිණුම් ඇරඹීමට සියලුම ඉතිරි කිරීමේ සහ වාණිජ බැංකු එකඟ වී ඇති අතර සෑම දරුවෙකුටම ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමක් රජයෙන් සකස් කර දීමටද පියවර ගන්නා බව ඇමතිවරයා පැවසුවා.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment

Skip to toolbar