දැවැන්ත නිවාස සංවර්ධනයකට අයවැයෙන් මුදල් වෙන්කෙරේ – අය වැය 2017

Housing Finance Exciting Development Budget Is Allocated Aya Waya 2017අඩු සහ මාධ්‍ය පරිමාණ ආදායම් ලබන පවුල් වෙනුවෙන් නිවාස පන් ලක්ෂයක් වෙන්කර තිබෙනවා.

ඒ වගේම උතුරු හා නැගෙනහිර නිවාස ව්‍යාපෘති සඳහා රුපියල් මිලියන 5000 ක් වෙන්කෙරුණා.

එසේම අවම මිලට විදුලිය ලබා දීමටත් යෝජනාවූ අතර 7% නිවාස ණය ලබා දීම සඳහා රුපියල් කෝටි 37,000ක් නිවාස බැංකුව සහ ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව සමඟ එක්ව යෝජනාවුණා.

තවද වැවිලි ක්ෂේත්‍රය වෙනුවෙන් නව නිවාස 25000ක ව්‍යාපෘතියක් වෙන්කර තිබෙනවා.

මහල් නිවාස මිලදී ගන්නා විදේශිකයන්ට 40% ක මුදලක් දේශීය බැංකුවලින් ලබාගැනීමට ඉඩ ලබාදීමට පියවර ගන්නා බවට ප්‍රකාශ කළා.

අවුරුදු 15 ට වඩා රජයේ නිවාසවල පදිංචිකරුවන්ට නිවාස අයිතිය ලබාදීමට යෝජනා කෙරුණා.

වසර 15කට වඩා නිවාසවල පදිංචි වී සිටින අයට එහි හිමිකාරිත්වය ලබා දීමට පියවර ගන්නා බව සඳහන්වුණා.

40% මුදලක් මහල් නිවාස ලබා ගන්නා විදේශිකයන්ට මෙරට බැංකුවලින් ලබා ගැනීම සඳහා මෙවර අයවැයෙන් අවස්ථාව ලැබෙනවා.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment

Skip to toolbar