ඔස්ට්‍රේලියානු වාර්තා පොත් අතර නම ලියන විශිෂ්ට ලාංකික පුත්‍රයෙක්

Share Views: 82 වෛද්‍යවරයෙකු වීමේ සිහිනය සැබෑ කර ගැනීමට අසනීප තත්ත්වය කිසිසේත් බාධාවක් කර නොගත් විශිෂ්ට ලාංකික පුත්‍රයෙකු ගැන පුවතක් ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් වාර්තා...
Skip to toolbar