නිමන්තිගේ සාරියට හිතගිය මිහිඳු ආරියරත්න දැන් විවාහ වෙලා – Photos

mihindu ariyaratne wedding
Share Views: 1,914 Mihindu Ariyaratne Wedding “යන තැනක ඉන්න සෑමදා සතුටින් ඔයා” යන ගීතය රසිකයන් අතරට ගෙන ගිය මිහිඳු ආරියරත්න ළඟදී විවාහ ජීවිතයට ඇතුලත්වුණා. මිහිඳු අවුරුදු...
Skip to toolbar