මල් පොහොට්ටුව කිසිදා පිපෙන්නේ නෑ.. දුෂිතයින් හිරේ යනවිට මල් පොහොට්ටු කමිස සාක්කුවේ දාගන්න වෙනවා…

මල් පොහොට්ටුව කිසිදා පිපෙන්නේ නෑ
Share Views: 315 මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතාගේ නායකත්වයෙන් පිහිටුවාගත් පොදු ජන පෙරමුණට ලබාදී ඇති ලාංඡනය වන මල් පොහෝට්ටුව කිසිදා නොපිපෙන බව සෞඛ්‍ය, පේෂණ හා දේශීය...
Skip to toolbar