මෙවර අයවැයෙන් උසස් පෙළ සිසුන්ට Tab එකක් ලබා දීමට යෝජනාවෙයි – අය වැය 2017

The Proposal To Provide A Budget Tab Level Students - Aya Waya 2017
Share Views: 337 විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්ගේ ක්‍රීඩා කටයුතු සඳහා රුපියල් මිලියන 100 ක් වෙන් කිරීමට යෝජනා වුණා. ඒ වගේම හෙද පුහුණු විද්‍යාල සංවර්ධනය සඳහා රුපියල් මිලියන...

මුදල් පසුපස හඹා යන සමාජයක කාකි ඇඳුම යටින් උතුම් මනුස්සකම ඉස්මතු කළ කොස්තාපල් නිශාන්ත

Police Constable NL Nishantha
Share Views: 185 Police Constable NL Nishantha සල්ලිවලට අද මිනිස්සු නොකරන දෙයක් නැති තත්ත්වෙට මේ සමාජය පත්වෙලා. ඒත් ඒ සමාජය ඇතුලෙම මනුස්සකම පිරුණු එක රුපියලක දෙයක්වත් වංචනික...
Skip to toolbar