මෙවර අයවැයෙන් උසස් පෙළ සිසුන්ට Tab එකක් ලබා දීමට යෝජනාවෙයි – අය වැය 2017

The Proposal To Provide A Budget Tab Level Students - Aya Waya 2017විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්ගේ ක්‍රීඩා කටයුතු සඳහා රුපියල් මිලියන 100 ක් වෙන් කිරීමට යෝජනා වුණා.

ඒ වගේම හෙද පුහුණු විද්‍යාල සංවර්ධනය සඳහා රුපියල් මිලියන 200ක් වෙන් කෙරුණා.

තවද වෘත්තීය පුහුණු ක්ෂේත්‍රයට නව ශිෂ්‍යත්ව ක්‍රමයක්ද හඳුන්වාදෙන බවට යෝජනාවුනා.

ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ වල ගුරු හිඟය නැති කිරීමට ද නව වැඩ පිළිවෙලක් සකස් කරන බවටද මෙවර අයවැයේදී ඉදිරිපත් කෙරුනා.

සරසවි සිසුන්ගේ භාහිර කිරියාකාරකම් සංධා රුපියල් මිලියන් 100ක් මෙවර අයවැයෙන් වෙන්වුනා.

ඒ වගේම සමාර්ට් පන්ති කාමර ඇති කිරීම සඳහා මිලියන 4500ක් වෙන් කෙරුණු අතර ඒ සඳහා උසස් පෙළට ඇතුලත් වෙන සිසුන්ට Tab එකක් ලබා දීමටද යෝජනාවුණා.

එසේම එක පාසලකට පරිගණක 50ක්වත් ලබා දීමට යෝජනා කළා.

එසේම අධ්‍යාපනයට 17840ක් අතිරේකව වෙන් කරන බවද සඳහන් වුණා.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment

Skip to toolbar